VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Kiwi&Kiwi – Ing. Kateřina Villová, IČ 07244100, DIČ CZ07244100 se sídlem Generála Strankmüllera 1529, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav zapsaného v živ. rejstříku MÚ Brandýs nad Labem (dále jen "prodávající") a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od internetového obchodu hodinkyprodeti.cz.

Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami (dále jen "OP") ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout společnosti Kiwi&Kiwi potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi v OP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínami dané služby.

ZÁRUKA ZA JAKOST

Jako doklad o záruce vystavuje společnost Kiwi&Kiwi ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (fakturu) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejména název zboží, cena, délka záruky, množství).

Na výslovnou žádost kupujícího poskytne společnost Kiwi&Kiwi kupujícímu záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající na místo záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení, nebo dnem uvedeném v záručním listě. Tato lhůta je 24 měsíců.

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti zboží), která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

SIM karta a aplikace pro spárování zboží s uživatelským účtem kupujícího na jeho zařízení, které kupující pořizuje nezávisle na obchodu prodávajícího tedy si je pořizuje jinde u jiného dodavatele, nejsou součástí balení zboží poskytovaném prodávajícím. Na potíže se SIM kartou nebo její nefunkčnost se z tohoto důvodu nevztahuje reklamace. Reklamace se posuzuje rovněž jako neoprávněná v případě potíží nebo nefunkčnosti aplikace zahrnující zejména chybnou instalaci aplikace, nesprávnou registraci do aplikace, nesprávné zacházení s aplikací či jakoukoli její nefunkčnost. Prodávající rovněž nezodpovídá za nefunkčnost zboží danou vyčerpaným kreditem či vyčerpaným datovým tarifem, který kupující využívá nezávisle od prodávajícího a je mu poskytován jiným dodavatelem.

Pro urychlení vyřízení reklamace prosíme o detailní nafocení vady a zaslání mailem na info@hodinkyprodeti.cz pro posouzení vady.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. KONTROLA ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména, že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout nebo vždy je možné nahlásit na email: info@hodinkyprodeti.cz. Dále prodávající doporučuje v případě převzetí od přepravce přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

2. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující může reklamaci uplatnit zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na adresu: Ing. Kateřina Villová, Generála Strankmüllera 1529, 250 01 Stará Boleslav.

Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně vyřízena a posouzena.

Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady nebo slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména, že věc zakoupil u prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu, popřípadě platného záručního listu. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží - nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci jen, jestliže je zboží řádně vyčištěné a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

Prodejce dále není povinen přijmout k reklamaci zboží, které bylo upraveno pro kupujícího a není uvedeno do původního stavu. Zboží zejména nesmí být blokováno a musí být odebráno / odhlášeno z uživatelského účtu kupujícího. Před zasláním zboží (chytrých hodinek) k reklamaci je kupující povinen nejprve chytré hodinky uvést do továrního nastavení a zároveň je povinen je odebrat z mobilního telefonu kupujícího z účtu aplikace SeTracker nebo jiné / jiných aplikace/í, kterou/é kupující použil či zkoušel použít ve svém mobilním telefonu za účelem spárování chytrých hodinek. Způsob uvedení zboží do továrního nastavení (v hodinkách nesmí zůstat žádné osobní údaje kupujícího ani žádná jím vložená telefonní čísla a tak podobně) a způsob odebrání hodinek z účtu SeTracker z mobilního telefonu kupujícího je uveden v návodu / manuálu, který kupující obdržel společně se zbožím. Zboží musí kupující pečlivě zabalit včetně všech jeho součástí, zejména USB nabíjecí kabel a identifikační číslo IMEI, které je nalepeno na štítku na hodinkách a včetně dalšího příslušenství, které bylo součástí balení. Jinak by mohlo být reklamační řízení pozastaveno. Zboží, pokud je kupujícím uzamčeno, blokováno, neuvedeno do továrního nastavení či neodebráno / neodhlášeno z uživatelského účtu kupujícího, nemůže prodávající otestovat ani jej neodhlášené či blokované zaslat k výrobci. Náklady na vrácení reklamovaného zboží zpět kupujícímu prodávajícím za účelem jeho uvedení do továrního nastavení nebo jeho odebrání z účtu aplikace SeTracker případně jiných aplikací v mobilním telefonu kupujícího, nese kupující.

Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího.

3. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace, včetně odstranění vady, vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné při uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím - takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty, resp. prodloužené lhůty se má zato, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve, než 60 dnů po podání reklamace.

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento reklamační řád je platný od 1. 10. 2018 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.