Podmínky odstoupení od kupní smlouvy jsou specifikovány v Obchodních podmínkách našeho obchodu. Níže naleznete nejdůležitější body, které si důkladně přečtěte dříve, než přikročíte k odstoupení od smlouvy a odeslání zboží:

- Odstoupení od smlouvy kupující učiní písemnou formou ve smyslu platných právních předpisů a doručí jej prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy by mělo obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob jakým má prodávající vrátit už přijaté plnění, především číslo účtu a/anebo poštovní adresu a případně důvod odstoupení od smlouvy.

- Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je kupující povinen na vlastní náklady doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím (včetně veškeré dokumentace, návodu, čísla IMEI, záručního listu, dokladu o zaplacení apod.), a to ve formě doporučené zásilky. To znamená, že kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující prodávajícímu poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží zcela nebo zčásti poškozeno, znečištěno nebo není vráceno v kompletním stavu, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci (náhradu škody) za snížení hodnoty vraceného zboží, resp. za náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Prodávající si vyhrazuje právo započíst svůj nárok z této kompenzace na vrácenou kupní cenu. Prodávající pak vrátí kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

- Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno pro jeho osobu. V případě, že kupující neuvede zboží do původního stavu a neodebere zboží ze svého uživatelského účtu ve svém mobilním telefonu, čímž ho zablokuje pro další použití prodávajícím či ve zboží ponechá jakékoli své osobní údaje a zamezí tak jeho dalšímu použití prodávajícím, nelze od kupní smlouvy odstoupit. Proto doporučujeme v těchto případech postupovat následovně: Před zasláním zboží (chytrých hodinek) je kupující povinen nejprve chytré hodinky uvést do továrního nastavení a zároveň je povinen je odebrat z mobilního telefonu kupujícího z účtu aplikace SeTracker nebo jiné / jiných aplikace/í, kterou/é kupující použil či zkoušel použít ve svém mobilním telefonu za účelem spárování chytrých hodinek. Způsob uvedení zboží do továrního nastavení (v hodinkách nesmí zůstat žádné osobní údaje kupujícího ani žádná jím vložená telefonní čísla a tak podobně) a způsob odebrání hodinek z účtu SeTracker z mobilního telefonu kupujícího je uveden v návodu / manuálu, který kupující obdržel společně se zbožím a také v záložce Rádce v našem obchodu zde a zde.

- Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Ke stažení